วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เพลงรางวัลของครู

ปีการศึกษา 1/2555

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2555 ได้พัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษา โดยการใช้ blog